ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ

 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός:

δικαιολογητικά – προσωρινή και οριστική τοποθέτηση – μισθολογικά-άδειες-μετάθεση κλπ

 

 

 

1.   
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥ

1. Επίσημος τίτλος σπουδών ( επικυρωμένο αντίγραφο )

2.    Μεταπτυχιακοί τίτλοι ( εάν υπάρχουν)

3.    Τίτλοι γλωσσομάθειας (εάν υπάρχουν)

4.    Βεβαιώσεις επιμορφωτικών ημερίδων – σεμιναρίων

5.    Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α (μόνο για άνδρες)
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ΠΔ 50/96 άρθρ.16   

         παρ.7)
7. Βεβαίωση εντοπιότητας (αν υπάρχει ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.9)
8. Βεβαίωση συνυπηρέτησης (αν υπάρχει ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.5, 9. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (ΠΔ 50/96 άρθρ.16, παρ.3, 4)
10. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας θεωρημένο
11. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλου (έντυπη άρθρο 28 ν. 2683/99)
12. 1 φωτογραφία.

13. Φωτοτυπία λογαριασμού Τραπέζης με πρώτο όνομα τον   

      ενδιαφερόμενο εκπ/κό.

14. Ταχυδρομική Δ/νση μονίμου κατοικίας , Τ.Κ. σταθερό και κινητό  

      τηλέφωνο.

15. Οι εκπαιδευτικοί που ασφαλίζονται υποχρεωτικά και σε άλλα

      κλαδικά ταμεία ( π.χ. μηχανικοί , χημικοί κ.λ.π.) προσκομίζουν

      τον αριθμό μητρώου του Ταμείου τους .

16.  Α.Φ.Μ. ( να εμφανίζεται σε επίσημο έντυπο εκκαθαριστικό  

       κ.λ.π.)

17. Εάν είστε εργαζόμενος προ της 31ης Δεκ. 1992 ( παλαιός    

       ασφαλισμένος) προσκομίστε τα αποδεικτικά στοιχεία  

       τεκμηρίωσης π.χ. φωτοτυπία κάρτας ενσήμων του ΙΚΑ κ.λ.π.
18. Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής.


Για το Πιστοποιητικό Α/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής απαιτούνται τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
α) Φωτοτυπία ταυτότητας,
β) Αίτηση έντυπη,
γ) 2 φωτογραφίες,
δ) Ακτινογραφία θώρακος. Πάνω στην ακτινογραφία θώρακος θα τοποθετηθεί από το νοσοκομείο η μια φωτογραφία με σφραγίδα και υπογραφή. Η ακτινογραφία πρέπει να συνοδεύεται και με ιατρική γνωμάτευση από Ακτινολόγο γιατρό θεωρημένη από τον
Διοικητικό Δ/ντή του Νοσοκομείου.
ε) Ιατρική γνωμάτευση από Παθολόγο Επιμελητή ή Δ/ντή Κρατικού Νοσοκομείου,
θεωρημένη από τον Διοικητικό Δ/ντή του Νοσοκομείου
στ) Ιατρική γνωμάτευση από Ψυχίατρο Επιμελητή ή Δ/ντή Κρατικού νοσοκομείου,
θεωρημένη από τον Διοικητικό Δ/ντή του Νοσοκομείου.
 


ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Α) Ν.2817/2000 αρθ.8 §9 (ΦΕΚ.78 Α/14.03.2000)

Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διορίζονται στις περιοχές μετάθεσης, τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού συμβουλίου σε κενές θέσεις σχολείων της περιοχής και οριστικά κατά τη διαδικασία των μεταθέσεων εντός της ίδιας περιοχής, συγκρινόμενοι με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά , ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου, σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, τα οποία δεν είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από το επόμενο σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησης τους για σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μόνο του ίδιου νομού και συγκρίνονται με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς.

Β) ΠΔ.144/97 αρθ.2(ΦΕΚ.127 Α/20.6.97)

1.Οι διοριζόμενοι τοποθετούνται προσωρινά σε σχολικές μονάδες της περιοχής διορισμού με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου (ν.2817/2000 αρθ.8 §9). Για το σκοπό αυτό οι προϊστάμενοι των Δ/νσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού .

2. Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους:

Προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους [Μονάδες: συζύγου:4, 1ου παιδιού:4, 2ου παιδιού:4, 3ου παιδιού:6 και 7 για κάθε ένα από τα επόμενα παιδιά (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.7 )] , συνυπηρέτησης [Μονάδες :4 (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.5,6 ) ] και εντοπιότητας [Μονάδες :2 (εφόσον ζητούν τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου η κοινότητας που είναι δημότες. ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.9)] , όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπ/κών.

3.Οι ανωτέρω εκπ/κοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του ν.2817/2000 αρθ.8 §9.

Γ) Δ2/22006/25.08.99

Σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά τις προσωρινές τοποθετήσεις προηγούνται οι εκπ/κοί που υπερέχουν κατά κριτήριο αν αυτά συντρέχουν και με την εξής σειρά:
α) στη συνυπηρέτηση β) στην εντοπιότητα γ) στους οικογενειακούς λόγους
δ) στη συνολική υπηρεσία [Μονάδες:2 για κάθε έτος υπηρεσίας (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.3,4 )]
ε) στις δυσμενείς συνθήκες σχολείων όπου υπηρέτησαν[κάθε σχολείο έχει τις δικές του μονάδες (ΠΔ 50/96 άρθρ.16 παρ.8 ) ]
Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στα επιμέρους κριτήρια λαμβάνεται υπόψιν η ημερομηνία και η σειρά δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι διοριζόμενοι θα καλύψουν καταρχήν λειτουργικές ανάγκες στο σχολείο των περιοχών διορισμού τους, μπορεί όμως να διατεθούν και σε σχολεία άλλης περιοχής της αρμοδιότητας του ιδίου ΠΥΣΔΕ για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16Γ §1,2 του ν.1566/85 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν.2817/2000 αρθ.8 §9 (ΦΕΚ.78 Α/14.03.2000) και του ΠΔ.144/97 αρθ.2(ΦΕΚ.127 Α/20.6.97) και με τη διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις αυτές.

Σημαντικό: Το αρθ.16Γ § 1,2 του ν.1566/85 αναφέρεται στη δυνατότητα του Προϊσταμένου της Δ/νσης να αποσπά για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες εκπαιδευτικούς από σχολείο σε σχολείο του ίδιου νομού μέχρι δύο μήνες . Η απόσπαση αυτή μπορεί να παραταθεί ως τη λήξη του διδακτικού έτους μετά από πρόταση του ΠΥΣΔΕ.
 

 

 

 

 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Π.Δ 50/04.03.96 (ΦΕΚ 45 Β/08.03.96)
Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα:
Π.Δ 100/97 (ΦΕΚ 94 Α/22.0597)
Π.Δ 39/98 (ΦΕΚ 43 Α/09.03.98)
(Μόνο τα σημεία που αφορούν άμεσα τους νεοδιόριστους)

Άρθρο 6 Αιτήσεις-Προθεσμίες
2.Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται από τους εκπ/κούς μέσα στο μήνα Νοέμβριο κάθε έτους.
5)Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων κατά τις διατάξεις αυτού του Π.Δ είναι ανατρεπτικές.

Άρθρο 8 Γενικές προϋποθέσεις μετάθεσης
1. Για τη μετάθεση εκπ/κών που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτού του Π.Δ απαιτείται υπηρεσία ενός έτους στην κατεχόμενη οργανική θέση μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
2. Ο χρόνος υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιοριζομένων λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης.
3. Για τους εκπ/κούς που διορίζονται και αναλαμβάνουν υπηρεσία το μήνα Σεπτέμβριο ως ημερομηνία διορισμού λογίζεται η 1η Σεπτεμβρίου.
Άρθρο 16 Κριτήρια για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις.
3. Ως συνολική υπηρεσία λαμβάνεται ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στα σχολεία ή σχολές της δημόσιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας .
Ως χρόνος πραγματικής εκπ/κής υπηρεσίας για κάθε εκπ/κό θεωρείται:
α) ο συνολικός χρόνος από τη ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του διορισμού του μέχρι 31 Αυγούστου του έτους κατά το οποίο διενεργούνται οι μεταθέσεις, εφόσον ανέλαβαν υπηρεσία εντός του μηνός Σεπτεμβρίου. Για όσους ανέλαβαν υπηρεσία μετά την 30η Σεπτεμβρίου η συνολική υπηρεσία τους υπολογίζεται από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας.
β) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, η υπηρεσία σε ξένα σχολεία στα οποία δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα ελληνοπαίδων καθώς και η υπηρεσία σε Ελληνικά σχολεία της Κύπρου εφόσον σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη κατά τις κείμενες διατάξεις .
γ) Ο χρόνος που οι εκπ/κοί υπηρέτησαν στη δημόσια ή ιδιωτική Α/θμια ή Β/θμια εκπ/ση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
δ) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας που προσφέρθηκε στο δημόσιο με ωριαία αντιμισθία. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται με κλάσμα που έχει αριθμητή τις προσφερθείσες ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας και παρανομαστή το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας που ισχύει κατά το χρόνο υπολογισμού των μονάδων μετάθεσης για τους νεοδιόριστους εκπ/κούς της αντίστοιχης βαθμίδας εκπ/σης.
ε) Ο χρόνος εκπαιδευτικής υπηρεσίας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής, εφόσον αυτός λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη.
4.Ο συνολικός χρόνος πραγματικής υπηρεσίας των εκπ/κών εκφράζεται σε έτη και μήνες. Χρόνος ίσος ή μεγαλύτερος των δεκαπέντε ημερών, υπολογίζεται ως πλήρης μήνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων μετάθεσης ως συνολική υπηρεσία προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος διατηρούνται μόνο τα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία του. Οι μονάδες μετάθεσης από τη συνολική υπηρεσία προσδιορίζονται με συντελεστή δύο (2) για κάθε χρόνο υπηρεσίας.
5. Μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση λαμβάνουν οι εκπ/κοί που ζητούν μετάθεση από μία περιοχή σε άλλη εφόσον ο/η σύζυγος εργάζεται ή υπηρετεί στην περιοχή αυτή. Οι μονάδες συνυπηρέτησης υπολογίζονται και για μεταθέσεις από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής, ή τις τοποθετήσεις σε συγκεκριμένα σχολεία, εφόσον ο/η σύζυγος υπηρετεί στην περιφέρεια του Δήμου ή της Κοινότητας όπου ζητείται η μετάθεση ή η τοποθέτηση. Οι εκπ/κοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για συνυπηρέτηση.
6. Για την απόδειξη του τόπου και της φύσης της εργασίας του ή της συζύγου υποβάλλονται κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) προκειμένου περί υπαλλήλων του δημοσίου ή υπαλλήλων ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ ή υπαλλήλων του υπόλοιπου δημόσιου τομέα ή άμισθων δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών βεβαίωση της υπηρεσίας του, από την οποία προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος υπηρετεί οργανικά και όχι με απόσπαση στο συγκεκριμένο τόπο.

β) προκειμένου περί εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα ή ελευθέρων επαγγελματιών, βεβαίωση του ασφαλιστικού του φορέα (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ, κτλ.) από την οποία να προκύπτει ότι ο ή η σύζυγος εργάζεται στον τόπο που ζητείται η μετάθεση τουλάχιστον τα δυο τελευταία χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και είναι ασφαλισμένος στον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
7. Οι μονάδες μετάθεσης για οικογενειακούς λόγους υπολογίζονται ως εξής:

α) οι έγγαμοι εκπ/κοί λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης. Ίδιο αριθμό  μονάδων λαμβάνουν και οι σε χηρεία, διαζευγμένοι, σε διάσταση ή άγαμοι γονείς εκπ/κοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια αγάμων ανηλίκων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών, ή αναγνωρισμένων).
β) οι εκπ/κοί που έχουν άγαμα ανήλικα ή σπουδάζοντα παιδιά (φυσικά, θετά ή αναγνωρισμένα) λαμβάνουν τέσσερις (4) μονάδες μετάθεσης για το πρώτο παιδί, τέσσερις (4) για το δεύτερο, έξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδες για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ως ανήλικα θεωρούνται τα παιδιά που δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους και ως σπουδάζοντα όσα φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες δημόσιες σχολές του εσωτερικού ή ισότιμες του εξωτερικού, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, δεν βρίσκονται στο τελευταίο εξάμηνο ή έτος σπουδών ή δεν φοιτούν για απόκτηση δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου. Για την απόδειξη αυτών απαιτείται πιστοποιητικό δήμου ή κοινότητας ή του οικείου εκπαιδευτικού ιδρύματος κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου ή του 25ου έτους της ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
8) Οι εκπ/κοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης λαμβάνουν μονάδες μετάθεσης ανάλογα με τις συνθήκες διαβίωσης στην έδρα λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν.
9) Μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα λαμβάνουν οι εκπ/κοί της Α/θμιας και Β/θμιας εκπ/σης όταν ζητούν μετάθεση από μια περιοχή σε άλλη περιοχή εφόσον είναι δημότες Δήμου ή Κοινότητας της περιοχής αυτής από διετίας τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάθεσης. Οι μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα υπολογίζονται και όταν οι εκπ/κοί ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση μέσα στην ίδια περιοχή, εφόσον είναι δημότες του Δήμου ή της Κοινότητας όπου λειτουργούν τα σχολεία, στα οποία επιθυμούν να μετατεθούν ή τοποθετηθούν.
Οι εκπ/κοί των παραπάνω περιπτώσεων λαμβάνουν δύο (2) μονάδες μετάθεσης για εντοπιότητα. Η εντοπιότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση του οικείου προέδρου κοινότητας ή δημάρχου από την οποία να προκύπτει ότι ο εκπ/κός είναι δημότης του δήμου ή της κοινότητας από διετίας.
Τα μόρια των εκπαιδευτικών υπολογίζονται βάσει του παρακάτω πίνακα:


Ποια σειρά ακολουθούν οι διαδικασίες: μεταθέσεων, τοποθετήσεων αποσπάσεων;

1) Οργανικά κενά Φεβρουάριου για να γίνουν οι μεταθέσεις.
2) Μεταθέσεις – Μεταθέσεις ειδικών κατηγοριών (π.χ. σύζυγοι δικαστικών λειτουργών. Αυτές οι περιπτώσεις ΔΕΝ προηγούνται στις τοποθετήσεις).
3) Τοποθετήσεις :
α) Υπεράριθμων (προηγούνται)
β) Μετατιθέμενων –Βελτιούμενων (από σχολεία της ίδιας περιοχής) -Διάθεση ΠΥΣΔΕ

4) Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ (Περιφέρειες, Δ/νσεις, Γραφεία, ΥΠΕΠΘ, ΑΕΙ, ΤΕΙ κλπ)
5) Τοποθέτηση όλων των αποσπασμένων στο Νομο και των εκπαιδευτικων του Νομού που ζητούν απόσπαση σε λειτουργικά κενά του Νομού.
6) Διορισμοί
7) Τοποθέτηση Νεοδιόριστων
8) Διαθέσεις- Υπερωρίες
9) Πρόσληψη Αναπληρωτών
10) Τοποθέτηση Αναπληρωτών
11) Πρόσληψη Ωρομισθίων
Έχω πάρει μετάθεση π.χ στη Α Αθήνας. Πώς θα γίνει η τοποθέτηση μου;
Συνεξετάζονται από το ΠΥΣΔΕ βάσει των μορίων τους :
α) Οι μετατιθέμενοι από άλλους νομούς
β) Αυτοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.
γ) Οι νεοδιόριστοι για να πάρουν οριστική τοποθέτηση.
δ) Όσοι ζητούν βελτίωση θέσης.

Στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται
α) Μόρια δυσμενών συνθηκών
β) Μόρια συνολικής υπηρεσίας
γ) Μόρια γάμου και παιδιών
δ) Μόρια εντοπιότητας. Η εντοπιότητα υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπαιδευτικός.
ε) Μόρια συνυπηρέτησης. Η συνυπηρέτηση υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος
Χρήσιμες οδηγίες: Αν δεν έχεις σοβαρούς οικογενειακούς ή άλλους προσωπικούς λόγους προτίμησε προσωρινή τοποθέτηση σε σχολείο με πολλά μόρια. Τα μόρια αυτά θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην οριστική τοποθέτηση σου ή τη μετάθεση σου.

- Όταν παρουσιασθείς στον Δ/ντή του σχολείου σου να κάνεις Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας και να πάρεις επικυρωμένα αντίγραφα.

- Μην ξεχάσεις να κάνεις αίτηση μετάθεσης-οριστικής τοποθέτησης το Νοέμβριο και να ζητάς να ενημερώνεσαι από τις εγκυκλίους που έρχονται στο Σχολείο σου, που είναι τοποθετημένες σε ειδικό φάκελο με τον τίτλο «Ενημέρωση συναδέλφων».

- Να ζητήσεις να ενημερωθείς για τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις σου και πρωτίστως τα δικαιώματά σου από τον Δ/ντη του σχολείου σου, σε περίπτωση που δεν το πράξει ο ίδιος, αν και είναι υποχρεωμένος.

- Να ανοίξεις και να διατηρείς ένα Ατομικό Φάκελο στο σπίτι σου όπου θα τοποθετείς οποιοδήποτε έγγραφο σε αφορά (αντίγραφο πτυχίου, διοριστηρίου, προϋπηρεσίες, πράξεις ανάληψης υπηρεσίας από τα σχολεία που θα περάσεις ή έχεις ήδη περάσει, βεβαιώσεις σεμιναρίων, πιστοποιήσεις, χορήγηση ΜΚ κ.λπ)

- Σχετικά με τη μισθοδοσία σου να ζητήσεις αμέσως να δεις τον εκκαθαριστή του σχολείου σου (ο οικονομικός προϊστάμενος του σχολείου σου είναι ο Δντης) και να ενημερωθείς σχετικά με το καθεστώς αποζημίωσής σου, ασφάλισής σου (παλαιός – νέος ασφαλισμένος), αναγνώριση προϋπηρεσίας ως συντάξιμης, ανακεφαλαίωση ενσήμων σε περίπτωση ΙΚΑ κλπ. Δες παρακάτω «Μισθολογικά».

Σημαντικό:

Συνυπηρέτηση εκπαιδευτικών που έχουν συζύγους στρατιωτικούς συζύγων στρατιωτικών

Το άρθρο 21 του Ν.2946/2001 προβλέπει ότι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και Ν.Π.Δ.Δ., που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ε.Δ., ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Σ) και του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ), επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημοσίου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους. Η παράγραφος 3 προβλέπει για κοινωνικούς λόγους προστασίας του θεσμού της οικογένειας, ότι οι διατάξεις του παραπάνω άρθρου εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμίδας.

Άρθρο 21 (Ν.2946/2001)

1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δημόσιου τομέα κατά προτεραιότητα και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στην περιοχή που υπηρετεί ο (η) σύζυγός τους.
2. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, που εκδίδεται κατόπιν σχετικής αίτησης του υπαλλήλου και σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου. Αρνητική γνωμοδότηση δικαιολογείται μόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το υπηρεσιακό συμβούλιο.
 

 


ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ


Οι δημόσιοι υπάλληλοι που διορίζονται σε οργανικές θέσεις, διανύουν διετή δοκιμαστική υπηρεσία κατά τη διάρκεια της οποίας απολύονται για λόγους που ανάγονται στην υπηρεσία τους μόνο μετά από απόφαση του ΠΥΣΔΕ.

Οι δόκιμοι υπάλληλοι παρακολουθούν υποχρεωτικά προγράμματα εισαγωγικής εκπ/σης .

Μέσα σε τρεις μήνες από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας το ΠΥΣΔΕ υποχρεούται να αποφασίσει αν ο δόκιμος υπάλληλος είναι κατάλληλος για μονιμοποίηση. Για το σκοπό αυτό συνεκτιμά τα προσόντα του υπάλληλου όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης και τα λοιπά στοιχεία του προσωπικού μητρώου.
Ο υπάλληλος που κρίνεται κατάλληλος για μονιμοποίηση μονιμοποιείται.
Ο υπάλληλος που κρίνεται ακατάλληλος απολύεται.

Με το νέο κώδικα δημοσίων υπαλλήλων, στο άρθρο 40 απλουστεύεται η διαδικασία μονιμοποίησης των υπαλλήλων. Ειδικότερα, η μονιμοποίηση πραγματοποιείται αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση διετούς υπηρεσίας, εκτός και αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. πειθαρχική ποινή, πειθαρχική εκκρεμότητα και δυσμενής έκθεση αξιολόγησης), οπότε για τη μονιμοποίηση αποφαίνεται το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο.
 

 

 

 


ΑΔΕΙΕΣ
Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα

1. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίρνουν ως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κανονική άδεια με αποδοχές κατ’ έτος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης. Η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από το χρόνο προϋπηρεσίας του εκπαιδευτικού.
Για τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς σε πολιτικά γραφεία υπουργών, βουλευτών, στο ΥΠΕΠΘ (Κεντρική Υπηρεσία, Γραφεία Εκπαίδευσης, εποπτευόμενους φορείς κ.λπ.) εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 48 του 3528/2007. Από τη στιγμή που θα επιστρέψουν στα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, ακόμη και αν αποδεδειγμένα δεν έχουν κάνει χρήση, για οποιονδήποτε λόγο, της κανονικής τους άδειας της παρ. 1 του άρθρου 48, δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αυτής (αρ. 546/2005 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους). Διευκρινίζουμε επίσης ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με ολική ή μερική διάθεση σε Δ/νση ή Γραφείο Β/θμιας Εκπ/σης, έως τη λήξη του διδακτικού έτους, δικαιούνται να κάνουν χρήση δέκα (10) ημερών κανονικής άδειας, κατά τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου. Τέλος, επισημαίνεται ότι στους εκπαιδευτικούς δεν εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 48 του Υ.Κ.
2. Οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές πέντε (5) εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου. Η άδεια αυτή χορηγείται αμέσως πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι άλλη χρονική περίοδο εντός του ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β΄ βαθμού δικαιούνται άδεια απουσίας τριών (3) εργάσιμων ημερών (πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Συγγενείς έως και β΄ βαθμού θεωρούνται οι γονείς, τα τέκνα, τα αδέλφια, τα εγγόνια και οι πάπποι, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας.
3. Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν οι ίδιοι ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες το χρόνο (παράγραφος 2 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).
Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Υ.Κ. για τον καθορισμό των ανωτέρω νοσημάτων, η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους, εφόσον υπάρχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α. Γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση, από την οποία πάσχουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί ή κάποιο τέκνο τους, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα.
β. Προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία αυτή.
Στην περίπτωση πάθησης του τέκνου μπορούν και οι δύο γονείς να κάνουν χρήση της άδειας αυτής, καθορίζοντας με κοινή τους δήλωση ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί τις είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες ετησίως και για τους δύο. Επιπλέον, ο δικαιούχος θα πρέπει να δηλώνει υπεύθυνα κάθε φορά στη σχετική αίτηση χορήγησης πόσες ημέρες της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 22 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο ή η σύζυγός του στην υπηρεσία όπου εργάζεται.
Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την εν λόγω άδεια δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του τέκνου που χρήζει τακτικής μετάγγισης ή περιοδικής νοσηλείας.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω άδεια των είκοσι δύο (22) εργάσιμων ημερών χορηγείται και σε εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνα τα οποία πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down, ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας (παράγραφος 3 του άρθρου 50 του Υ.Κ.). Στην περίπτωση αυτή οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή παιδοψυχιατρικό τμήμα δημοσίου νοσοκομείου.
4. Ο εκπαιδευτικός που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και ο εκπαιδευτικός που μετέχει σε οργανωμένη ομαδική αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας, με πλήρεις αποδοχές, δύο (2) ημερών (παράγραφος 5 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).
Οι δύο αυτές ημέρες άδειας χορηγούνται πέραν της ημέρας αιμοδοσίας και μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με το χρόνο της αιμοδοσίας ή οποτεδήποτε μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος.
Επίσης, την εν λόγω άδεια τη δικαιούται και ο εκπαιδευτικός που προσέρχεται σε οιοδήποτε κέντρο αιμοληψίας από δική του πρωτοβουλία, για να προσφέρει αίμα. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του νοσηλευτικού ιδρύματος, στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αιμοληψία. Σημειώνεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση λήψης αιμοπεταλίων.
5. Ο αποσπασμένος εκπαιδευτικός σε Δ/νση ή Γραφείο, ο οποίος χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή και απασχολείται μπροστά σε οθόνη οπτικής καταγραφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε (5) ωρών του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, δικαιούται μηχανογραφική άδεια, με πλήρεις αποδοχές, μιας (1) ημέρας ανά δίμηνο. Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά μέσα στο δίμηνο το οποίο αφορά. Εφόσον η άδεια αυτή δεν εξαντληθεί στο διάστημα αυτό, δεν μεταφέρεται ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο (παράγραφος 6 του άρθρου 50 του Υ.Κ.).

ΙΙΙ. ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (άρθρο 52 του Υ.Κ.)
1. Στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
Στις εκπαιδευτικούς, οι οποίες κυοφορούν, χορηγείται άδεια μητρότητας με πλήρεις αποδοχές δύο (2) μήνες πριν και τρεις (3) μήνες μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του 3ου (δηλαδή 4ου και άνω), η μετά τον τοκετό άδεια προσαυξάνεται για κάθε κύηση κατά δύο (2) μήνες. Η επιπλέον αυτή άδεια χορηγείται συνεχόμενη, αμέσως μετά το τέλος της άδειας λοχείας.
2. Η άδεια κύησης και λοχείας χορηγείται και στις μητέρες εκπαιδευτικούς που γέννησαν πρόωρα και το νεογνό απεβίωσε, με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για τοκετό και όχι για αποβολή.
3. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 52 του Υ.Κ. προβλέπεται ότι στις υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο χορηγείται άδεια τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετημένο τέκνο είναι ηλικίας έως έξι (6) ετών. Ένας μήνας από την άδεια αυτή μπορεί να καλύπτει απουσία της υπαλλήλου κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα.
Ο μήνας αυτός μπορεί να ληφθεί οποτεδήποτε κατά το προ της υιοθεσίας διάστημα κατόπιν σχετικής αίτησης της ενδιαφερόμενης υπαλλήλου, η οποία πρέπει να προσκομίσει στην υπηρεσία σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές για την έναρξη της διαδικασίας της υιοθεσίας.

ΙV. ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
(άρθρο 53 του Υ.Κ.)
Στις διατάξεις του άρθρου 53 του Υ.Κ. προβλέπονται τα ακόλουθα:
1. Η άδεια άνευ αποδοχών συνολικής διάρκειας δύο ετών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και έξι (6) ετών. Διευκρινίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται με βάση την ανωτέρω διάταξη του Υ.Κ. και όχι το άρθρο 16, περ.Ε, του 1566/1985, το οποίο ισχύει για τις ακόλουθες περιπτώσεις: θεραπεία δυσίατων ασθενειών του ίδιου του εκπαιδευτικού ή των μελών της οικογένειάς του, αντιμετώπιση δύσκολων περιπτώσεων εγκυμοσύνης και ολοκλήρωση μεταπτυχιακών σπουδών.
Διάστημα τριών (3) μηνών της άδειας αυτής χορηγείται πλέον εφάπαξ με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης τρίτου (3ου) παιδιού και άνω, ανεξάρτητα εάν ο εκπαιδευτικός έχει κάνει χρήση της άδειας άνευ αποδοχών της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν έχει εξαντλήσει αυτή. Για το ίδιο παιδί δικαίωμα χρήσης της άδειας αυτής έχει ο ένας από τους δύο γονείς.
Την άδεια της προηγούμενης παραγράφου δικαιούνται και γονείς, των οποίων το 3ο τέκνο και άνω γεννήθηκε πριν από την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του Υ.Κ.) και εφόσον κατά την ημερομηνία αυτή το τέκνο δεν είχε συμπληρώσει την ηλικία των έξι ετών.
Για παράδειγμα:
Εκπαιδευτικός που κατά την 9η Φεβρουάριου 2007 είχε τρία τέκνα, από τα οποία το τελευταίο ήταν ηλικίας κάτω των έξι (6) ετών, δικαιούται να κάνει χρήση εφάπαξ της άδειας των τριών (3) μηνών με πλήρεις αποδοχές, εφόσον βέβαια δεν έχει ήδη εξαντλήσει το δικαίωμα της άδειας άνευ αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 51 του Υ.Κ. και ανάλογα με το χρονικό διάστημα που υπολείπεται, έως ότου το τέκνο συμπληρώσει το 6ο έτος της ηλικίας του.
2. Ο γονέας εκπαιδευτικός δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου. Την άδεια αυτή δικαιούται και ο γονέας εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει υιοθετήσει τέκνο (αρ. 582/2004 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
Ειδικά για το γονέα που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η συνεχόμενη άδεια ανατροφής τέκνου προσαυξάνεται κατά ένα (1) μήνα. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στους δικαιούχους γονείς, εφόσον κατά την 9η Φεβρουαρίου 2007 (ημέρα δημοσίευσης του Υ.Κ.) δεν είχαν εξαντλήσει την εν λόγω διευκόλυνση.
O χρόνος εργασίας του γονέα εκπαιδευτικού, εάν δεν κάνει χρήση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου, μειώνεται κατά δύο (2) ώρες την εβδομάδα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως δύο (2) ετών. Διευκρινίζουμε ότι οι γονείς εκπαιδευτικοί έχουν μειωμένο ωράριο μέχρι το παιδί τους να συμπληρώσει το δεύτερο έτος της ηλικίας του, σύμφωνα με την ειδική νομοθετική ρύθμιση που ισχύει γι’ αυτούς (παρ. 14, του άρθρου 30 του Ν. 2083/1992, ΦΕΚ 159Α/21-9-1992).
3. Αν και οι δύο γονείς δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων παραγράφων, με κοινή τους δήλωση του Ν. 1599/1986 που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας ανατροφής, εκτός αν με την ανωτέρω κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικό διάστημα που θα κάνουν χρήση, άπαξ για τον καθένα, πάντοτε διαδοχικώς και μέσα στα χρονικά όρια που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. Αλλαγή της δήλωσης αυτής δεν επιτρέπεται μετά την έναρξη των διευκολύνσεων.
4. Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού ή ο σύζυγος της εκπαιδευτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος εκπαιδευτικός δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. διευκολύνσεων.
Ως εργασία στον ιδιωτικό τομέα νοείται η εξαρτημένη μισθωτή εργασία, καθώς και η άσκηση κάποιου ελευθέριου επαγγέλματος από αυτά που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος (παρ. 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994). Πιο συγκεκριμένα ελευθέρια επαγγέλματα είναι του: ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη, γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα.
Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, πρέπει να προσκομίζει στην υπηρεσία του τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 σχετικά με το ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής. Στην ίδια δήλωση θα καθορίζεται το χρονικό διάστημα που ο καθένας από τους δύο γονείς θα κάνει χρήση διαδοχικά και συνεχόμενα. Εάν η σύζυγος έχει κάνει χρήση, θα δηλώνεται το είδος της διευκόλυνσης (μειωμένο ωράριο ή εννεάμηνη άδεια ανατροφής), καθώς και το συνολικό χρονικό διάστημα, που αυτή έκανε χρήση. Τέλος στην ίδια δήλωση θα αναφέρεται ότι, εφόσον η σύζυγος σταματήσει να εργάζεται, η άδεια θα διακόπτεται και ο σύζυγος εκπαιδευτικός αμέσως θα επιστρέφει στην εργασία του.
γ. Βεβαίωση του οικείου εργοδότη σχετικά με το αν η σύζυγος έχει ήδη κάνει ολικώς ή μερικώς χρήση των δικαιωμάτων της και αν εργάζεται με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
δ. Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία θα προκύπτει ρητά η ιδιωτική εργασία που ασκεί η σύζυγος και το καθεστώς απασχόλησης.
Διευκρινίζεται ότι ο εκπαιδευτικός, του οποίου η σύζυγος εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου (π.χ. είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης), δικαιούται να κάνει χρήση των προβλεπομένων διευκολύνσεων για όσο διάστημα αυτή εργάζεται, με την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν κάνει χρήση ανάλογων διευκολύνσεων. Αν όμως η σύζυγος εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης (π. χ ωρομίσθια εκπαιδευτικός Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης) και δεν κάνει χρήση διευκολύνσεων , τότε ο σύζυγος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το ήμισυ των προβλεπομένων.
5. Αν η σύζυγος του εκπαιδευτικού δεν εργάζεται ή δεν ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, ο σύζυγος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής, εκτός αν λόγω σοβαρής πάθησης ή βλάβης κριθεί ανίκανη να αντιμετωπίζει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού, σύμφωνα με βεβαίωση της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο υπάλληλος.
6. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της εννεάμηνης άδειας ανατροφής για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Επίσης σημειώνεται ότι σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τόσο την άδεια άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου, όσο και τη διευκόλυνση του μειωμένου ωραρίου ή την εννεάμηνη άδεια ανατροφής τη δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.
7. Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 53 του Υ.Κ. οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διευκολύνουν τους υπαλλήλους που έχουν τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης, για να επισκέπτονται το σχολείο των παιδιών τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης.
Έως την έκδοση της σχετικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία θα ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης και θα καθορίζεται το ανώτατο όριο ημερών απουσίας του υπαλλήλου, η προβλεπόμενη διευκόλυνση εξακολουθεί να χορηγείται όπως μέχρι σήμερα, δηλαδή:
α. Οι υπάλληλοι δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα από την εργασία τους, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) συνολικά εργασίμων ημερών, μέσα στο ημερολογιακό έτος, για να επισκεφθούν το δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών τους και να ενημερωθούν για την επίδοσή τους.
β. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορηγείται στον ένα γονέα. Αν και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, αποφασίζουν με κοινή συμφωνία, κάθε φορά, ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο χρονικό διάστημα, που πάντως η συνολική διάρκειά της δεν μπορεί να υπερβεί σε διάρκεια τις τέσσερις (4) ημέρες και για τους δύο γονείς. Η άδεια χορηγείται στον υπάλληλο γονέα, ανεξάρτητα αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
γ. Η άδεια χορηγείται είτε για ορισμένες ώρες είτε για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.
δ. Για τη χορήγησή της ο δικαιούχος υπάλληλος πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας συγχρόνως υπεύθυνα, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι δικαιούχοι, πόσες ημέρες (ή ώρες) της δικαιούμενης από κοινού άδειας των 4 ημερών έχει κάνει ήδη χρήση ο άλλος γονέας στην υπηρεσία που εργάζεται.
ε. Δεδομένου ότι τα νηπιαγωγεία αποτελούν πλέον μέρος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και μπορεί να λειτουργούν μαζί με παιδικούς σταθμούς (παιδικά κέντρα), η ανωτέρω άδεια δίδεται και στους γονείς που το παιδί τους πηγαίνει σε παιδικό κέντρο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το παιδί πρέπει να διαθέτει την προβλεπόμενη ηλικία, για να παρακολουθεί το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

V. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρο 55 του Υ.Κ.)
Βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες χορηγούνται α) με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου ή γνωμάτευση θεράποντος γιατρού έως δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες κατ’ έτος, β) με γνωμάτευση του θεράποντα γιατρού έως τρεις (3) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από έξι (6) κατ’ έτος, γ) με γνωμάτευση του διευθυντή κλινικής δημόσιου νοσοκομείου έως πέντε (5) ημέρες κάθε φορά και όχι πέραν των δέκα (10) ημερών κατ’ έτος.
Το σύνολο των βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών των περ. (α), (β) και (γ) που χορηγούνται χωρίς γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, δεν υπερβαίνει αθροιστικά τις δέκα (10) ημέρες το χρόνο.
Σε περίπτωση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας πριν ή μετά από αργία ή ανάμεσα σε δύο (2) αργίες, ο υπάλληλος παραπέμπεται υποχρεωτικά για εξέταση στην οικεία υγειονομική επιτροπή.
Στις ίδιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η χορήγηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου.
Σημειώνεται ότι ως αργίες για την εφαρμογή της διάταξης αυτής νοούνται οι οριζόμενες από τις σχετικές διατάξεις επίσημες αργίες (άρθρο 1 του Ν. 1157/1981). Συγκεκριμένα, επίσημες αργίες είναι οι εξής: Η 25η Μαρτίου, η 28η Οκτωβρίου, η εορτή των Τριών Ιεραρχών, η Καθαρά Δευτέρα, η 1η Μαΐου, η εορτή του Αγίου Πνεύματος (Δευτέρα της Πεντηκοστής) και όλες οι Κυριακές.

VI. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (άρθρο 56 του Υ.Κ.)


1. Ο υπάλληλος που κωλύεται να προσέλθει στην εργασία του λόγω ασθένειας ενημερώνει την υπηρεσία για την αδυναμία αυτή την ίδια ημέρα.
Η υπηρεσία χορηγεί την αναρρωτική άδεια ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου. Η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθένειας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησής της. Η υπηρεσία σε όλως ειδικές περιπτώσεις μπορεί να κινεί τη διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας αυτεπαγγέλτως. Οι όλως ειδικές περιπτώσεις εκτιμώνται από την οικεία υπηρεσία βάσει των ιδιαίτερων συνθηκών που συντρέχουν (π.χ. ύπαρξη μεταδοτικής ασθένειας ή άρνησης του ασθενούντος υπαλλήλου να ζητήσει να λάβει αναρρωτική άδεια).
2. Άδεια διάρκειας πέραν του ενός (1) μηνός για ψυχική νόσο δεν χορηγείται, αν δεν έχει προηγηθεί νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο. Παράτασή της ή χορήγηση νέας άδειας, εφόσον υπερβαίνει, συνολικώς ή τμηματικώς, τον ένα (1) μήνα μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος χορηγείται ύστερα από αναλυτική έκθεση θεράποντος ιατρού και έκθεση εξέτασης λειτουργικότητας του ασθενούς, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα όργανα που δικαιούνται να προβαίνουν σε εξέταση λειτουργικότητας του ασθενούς καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η παράταση ή η χορήγηση της άδειας για ψυχική νόσο γίνεται με ειδική αιτιολογημένη απόφαση της οικείας ειδικής υγειονομικής επιτροπής του άρθρου 167 του Υ.Κ., όπως προβλέπεται από τη μεταβατική διάταξη της παρ. 12 του άρθρου 169 του ίδιου Κώδικα.

VII. ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (άρθρο 60 του Υ.Κ.)
1. Στους εκπαιδευτικούς που είναι μαθητές, σπουδαστές ή φοιτητές, προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί, σε σχολεία και ιδρύματα και των τριών βαθμίδων εκπαίδευσης, καθώς επίσης και του ΕΑΠ, χορηγείται άδεια εξετάσεων με αποδοχές. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά από αίτηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της σχολής ότι έλαβε μέρος σε εξετάσεις.
2. Η άδεια εξετάσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες κάθε έτος και χορηγείται συνεχώς ή τμηματικώς κατά την εξεταστική περίοδο, που ζητά ο ενδιαφερόμενος, με βάση το πρόγραμμα εξετάσεων. Οι άδειες εξετάσεων χορηγούνται για το χρόνο φοίτησης και μέχρι δύο το πολύ εξάμηνα μετά τη λήξη του, εφόσον ο εκπαιδευτικός εξακολουθεί να φοιτά και να έχει, με επίσημη ανανέωση της εγγραφής του, την ιδιότητα του μαθητή, σπουδαστή ή φοιτητή ανεξαρτήτως επιπέδου. Για κάθε ημέρα εξετάσεων χορηγείται άδεια εξετάσεων δύο (2) ημερών, η προηγουμένη και η ημέρα της εξέτασης, εφόσον καμία από τις δύο δεν είναι αργία. H άδεια αυτή χορηγείται μόνο για τη διευκόλυνση και τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού στις εξετάσεις και όχι για την προετοιμασία του.
3. Οι άδειες εξετάσεων ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς που εκπονούν διδακτορική διατριβή, προκειμένου να συναντηθούν με τον επιβλέποντα καθηγητή, να παρουσιάσουν τη διατριβή τους ή να την υποστηρίξουν. Δεδομένου όμως ότι στην προκείμενη περίπτωση οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν συμμετέχουν σε εξετάσεις, η άδεια θα χορηγείται κάθε φορά μετά από συνεκτίμηση των αναγκών τόσο της υπηρεσίας όσο και της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής των ενδιαφερομένων (αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 53.9673/16848/21-4-2003 έγγραφο του ΥΠΕΣΣΔΑ).
4. Άδεια εξετάσεων χορηγείται και για την ορκωμοσία των εκπαιδευτικών μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Σε περίπτωση που οι προβλεπόμενες ημέρες της παρ. 2 έχουν εξαντληθεί, τότε χορηγείται για το σκοπό αυτό κανονική άδεια.

VIII. ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΙΔΑΧ)
Οι διατάξεις των άρθρων 48 έως 53 για τις κανονικές και λοιπές άδειες, καθώς και των άρθρων 54 έως 56 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών του Υπαλληλικού Κώδικα εφαρμόζονται και στους εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, βάσει των προβλέψεων του Ν. 2839/2000 (άρθρο 4 παρ. 5) και του Ν. 3230/2004 (άρθρο 12 παρ. 6 και 7), με τις οποίες επεκτάθηκε η ισχύς των ανωτέρω άρθρων και στο προσωπικό αυτό.
Περαιτέρω πληροφορίες για τη χορήγηση των αδειών στο προσωπικό ΙΔΑΧ παρέχονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 – 33 93 246, 210 – 33 93 201).

ΙΧ. ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ (σχετ. αρ. πρωτ. 49178/Δ2/17-5-2006 έγγραφο)
Όλες οι άδειες χορηγούνται από την υπηρεσία στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί. Εξαιρούνται οι άδειες εκείνες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου και οι οποίες χορηγούνται από την οργανική θέση.
Οι εκπαιδευτικοί, εφόσον αιτούνται αναρρωτική άδεια, συνυποβάλλουν και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία αναγράφουν τις ημέρες αναρρωτικής άδειας, που έλαβαν την τελευταία πενταετία.
Η υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση.
 

 


ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

(ν.3205/03 ΦΕΚ τ.Α αρ. 297)

Μισθολογικό κλιμάκιο (άρθρο 5)
1. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο ΜΚ απαιτείται υπηρεσία ως εξής:
α) Για την απονομή του αμέσως επόμενου μετά το εισαγωγικό ΜΚ υπηρεσία ενός (1) έτους στο εισαγωγικό ΜΚ.
β) Για την απονομή όλων των επόμενων ΜΚ, υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε ΜΚ. (δηλ. ΜΚ παίρνουμε τα μονά έτη υπηρεσίας 1ο, 3ο, … 33ο)
2. Για την, κατά την προηγούμενη παράγραφο, μισθολογική εξέλιξη λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας που ορίζεται στο άρθρο 15 του νόμου αυτού.
Προϋπηρεσία (άρθρο 15)
Για τη χορήγηση ΜΚ λαμβάνεται υπόψη η προϋπηρεσία -δεν είναι πάντα ίδια με τη συνολική εκπαιδευτική– που έχει προσφερθεί:
α) Στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
(…ακολουθούν ειδικές περιπτώσεις .…)
ζ) Των εκπ/κών σε σχολεία της Κύπρου και ελληνικά σχολεία του εξωτερικού εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης καθώς και η προϋπηρεσία σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Σημείωση: Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας και η χορήγηση ΜΚ αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης των βεβαιώσεων προϋπηρεσίας στη Δ/νση ή το Γραφείο που υπάγεται το σχολείο σου.

Επίδομα Μεταπτυχιακών Σπουδών (άρθρο 8 § 1)
α. Στους κατόχους διδακτορικού διπλώματος (75 ευρώ).
β. Στους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας φοίτησης (45 ευρώ).
Σημείωση: Το επίδομα αυτό καταβάλλεται αν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στο χρόνο κατάθεσης των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για την αναγνώριση της συνάφειας (δηλ. τη Δ/νση ή το Γραφείο που υπάγεται το σχολείο σου).
Οικογενειακή παροχή (Άρθρο 11)
Γάμου 35 ευρώ (σύνολο 35 ευρώ)
1ο παιδί 18 ευρώ (σύνολο 53 ευρώ)
2ο παιδί 18 ευρώ (σύνολο 71 ευρώ)
3ο παιδί 47 ευρώ (σύνολο 118 ευρώ)
4ο παιδί 47 ευρώ (σύνολο 165 ευρώ)
5ο παιδί 73 ευρώ (σύνολο 238 ευρώ)
6ο παιδί 73 ευρώ (σύνολο 311 ευρώ)
Σημείωση 1: Το επίδομα για κάθε παιδί καταβάλλεται μέχρι την 31-12 του έτους που συμπληρώνει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 19ο έτος αν φοιτά σε σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης. Για παιδί που φοιτά σε ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση ή Ι.Ε.Κ το επίδομα καταβάλλεται μόνο κατά το χρόνο φοίτησης τους και σύμφωνα με το οργανισμό κάθε σχολής και σε καμιά περίπτωση πέραν του 24ου έτους.
Σημείωση 2: Η οικογενειακή παροχή καταβάλλεται με την κατάθεση του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης στον Δ/ντή του σχολείου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΕ €

 

 


ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Αμέσως μετά την ορκωμοσία η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης ζητά από τον ΟΠΑΔ Αριθμό Μητρώου (ΑΜ) για κάθε νεοδιόριστο. Οι ΑΜ έρχονται σχετικά σύντομα.
Τα βασικά δικαιολογητικά είναι:

α) Απογραφικό δελτίο
β) Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας ή Διοριστήριο (να αναφέρεται το ΦΕΚ διορισμού ).
γ) Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ταμείο.
δ) Τρεις  φωτογραφίες.

ε) Πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας

στ)Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν δικαιούται υγειονομική περίθαλψη από άλλο  

     ασφαλιστικό φορέα

ζ) Βεβαίωση του Δ/ντή του Σχολείου ότι γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις για    

    Υγειονομική περίθαλψη Δημοσίου.


Αν ασφαλίζεται και προστατευόμενα μέλη χρειάζεστε επιπλέον:


α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
β) Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ταμείο.
γ) τρεις φωτογραφίες για κάθε μέλος.

δ)
Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν δικαιούται υγειονομική περίθαλψη από άλλο  

     ασφαλιστικό φορέα