Δημοσιεύτηκε σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης η απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που αφορά τα πιστοποιητικά γνώσης πληροφορικής που χορηγούνται από ιδιωτικούς φορείς - Διαδικασία πιστοποίησης και εποπτείας Φορέων χορήγησης Πιστοποιητικών γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της ημεδαπής − Αναγνώριση φορέων και αντιστοίχιση τίτλων γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ της αλλοδαπής (ΦΕΚ 2123 τ. Β΄ - 1 Αυγούστου 2014)

Στην απόφαση προβλέπεται ότι η χορήγηση αδειών και ο έλεγχος των φορέων πραγματοποιείται από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού). Επιπλέον, με τη νέα απόφαση καταργήθηκε η 3ετής ισχύς των πιστοποιητικών γνώσεων πληροφορικής και έχουν πλέον μετατραπεί όλα σε αορίστου χρόνου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον 4283/2014 "Ίδρυση και οργάνωση Συμβουλίου Εθνικής Πολιτικής για την Παιδεία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 189 τ. Α΄ - 10 Σεπτεμβρίου 2014) άρθρο 12, παράγραφος 6:

"5. Η ισχύς των πιστοποιητικών γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδόθηκαν από τον Ο.Ε.Ε.Κ., από φορείς πιστοποιημένους από τον καταργηθέντα Ο.Ε.Ε.Κ. μέχρι και την ημερομηνία πιστοποίησής τους και από φορείς πιστοποιημένους από τον Ο.Ε.Ε.Κ., τον Ε.Ο.Π.Π. και τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μετά την ημερομηνία πιστοποίησής τους είναι αόριστης διάρκειας. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 30.6.2014."

Τέλος, μεταξύ άλλων, ορίζονται και τα γνωστικά αντικείμενα και το περιεχόμενό τους που είναι:

  • Χειρισμός Η/Υ και διαχείριση αρχείων
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά φύλλα
  • Υπηρεσίες διαδικτύου
  • Βάσεις δεδομένων και
  • Παρουσιάσεις