Στον ιστότοπο της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ΄Β Επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη έχει ανακοινωθεί πρόσκληση για την εκδήλωση προκαταρκτικού ενδιαφέροντος για συμμετοχή με το μοντέλο της μικτής μάθησης.

Σε νησιά όπως η Σάμος, η Ικαρία και οι Φούρνοι όπου αντικειμενικές συνθήκες (γεωγραφικός κατακερματισμός, μικρός αριθμός εκπαιδευτικών, έλλειψη επιμορφωτών) δεν επιτρέπουν τη υλοποίηση της επιμόρφωσης με το παραδοσιακό μοντέλο των δια ζώσης συναντήσεων η επιμόρφωση ΄Β επιπέδου θα πραγματοποιηθεί ακολουθώντας το μικτό μοντέλο μάθησης που περιλαμβάνει σύγχρονες εξ' αποστάσεως συναντήσεις, ασύγχρονες εξ' αποστάσεως δραστηριότητες και περιορισμένο αριθμό δια ζώσης συναντήσεων.

Τα επιμορφωτικά προγράμματα μικτού μοντέλου θα επιμερισθούν χρονικά σε δύο περιόδους (Νοέμβριος 2013 – Μάιος 2014 και Οκτώβριος 2014 – Απρίλιος 2015). Επειδή, το μοντέλο αυτό θα υλοποιηθεί σε ορισμένες, και όχι σε όλες τις περιοχές, ανάλογα με τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, τη γεωγραφική διασπορά κ.ά έχει σημασία οι εκπαιδευτικοί των περιοχών της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ώστε να αποφασισθεί η υλοποίηση της επιμόρφωσης με το μοντέλο της μικτής μάθησης σε κάποια κοντινή μας περιοχή (στο νομό μας μάλλον αδύνατο αφού δεν υπάρχει καν Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης).

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε στο έγγραφο της προκαταρκτικής ενημέρωσης - εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής για την επιμόρφωση ΄Β επιπέδου με το μοντέλο μικτής μάθησης. Ο πίνακας στο τέλος του εγγράφου είναι ενδεικτικός με βάση τους επιμορφωτές ενώ τα τμήματα θα δημιουργηθούν με βάση τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, οπότε παρότι δεν προβλέπεται τμήμα ΠΕ19/20 για την περιοχή του νομού Σάμου, μην τον λαμβάνεται υπόψη.

Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των επιμορφούμενων για τις ανάγκες της επιμόρφωσης (μετάβαση και διανυκτέρευση στην έδρα του ΚΣΕ για τις δια ζώσης συνεδρίες) καλύπτονται από την πράξη. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης προκαταρκτικού ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή με το μοντέλο της μικτής μάθησης ορίζεται η 26η Μαρτίου 2013.