Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς ότι έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στην 4η επιμορφωτική περίοδο (Απρίλιος - Νοέμβριος 2013) της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου. Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και την 31η Μαρτίου 2013, ενώ θα ακολουθήσει και δεύτερη φάση υποβολής αιτήσεων με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και την εν γένει συμπλήρωση κενών θέσεων μέχρι τις 4 Απριλίου 2013.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ19/20, καθώς και «συναφών» κλάδων, που έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις γνώσεις και βασικές δεξιότητες ΤΠΕ (Α΄ επίπεδο). Από την προϋπόθεση της πιστοποίησης Α’ επιπέδου εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19/20.

Δυστυχώς, για το νομό Σάμου, υπάρχει διαθέσιμο πρόγραμμα μόνο για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04. Οι υπόλοιποι μπορούν να προσμένουν στο μοντέλο μικτής μάθησης.

Επισημαίνεται ότι, τα προγράμματα της παρούσας επιμορφωτικής περιόδου θα διακοπούν, στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς, τέλος Ιουνίου 2013, και θα συνεχιστούν με τη νέα σχολική χρονιά, από 9 Σεπτεμβρίου 2013, οπότε και θα υλοποιηθούν και οι παρεμβάσεις «εφαρμογής στην τάξη» των επιμορφούμενων, που αφορούν την εφαρμογή γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα στη σχολική τάξη από τους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς. Συνεπώς, δυνατότητα συμμετοχής στην επιμόρφωση έχουν οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι κατά την περίοδο που παρακολουθούν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη. Σχετικά με την παραπάνω προϋπόθεση, όλοι οι εκπαιδευτικοί, θα πρέπει να προσκομίσουν ειδική Δήλωση/ Βεβαίωση του Διευθυντή του σχολείου τους, κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα, στο Κέντρο Στήριξης Επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος της επιμόρφωσης.