Οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις διαδικασίες πιστοποίησης στις ΤΠΕ για τα Α΄ και Β΄ επίπεδα και αναμένουν την έκδοση της βεβαίωσής τους καλούνται να ενημερώσουν-επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία μέχρι και την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014 στο πληροφοριακό σύστημα http://b-epipedo2.cti.gr/mis προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση των βεβαιώσεων και να αποσταλούν στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης όπου υπηρετεί κάθε εκπαιδευτικός.

Η πρόσκληση αφορά τους εκπαιδευτικούς που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις δοκιμασίες πιστοποίησης των παρακάτω περιόδων:

  • 3ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Ιούλιος 2012)
  • 4ης περιόδου πιστοποίησης Α’ επιπέδου ΤΠΕ (Ιούνιος – Ιούλιος 2013),
  • 2ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Δεκέμβριος 2011 - Φεβρουάριος 2012) και
  • 3ης περιόδου πιστοποίησης Β' Επιπέδου ΤΠΕ (Μάιος – Σεπτέμβριος 2013)

στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ.

Η Βεβαίωση Πιστοποίησης κάθε εκπαιδευτικού θα αποσταλεί στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει η θέση υπηρεσίας του, σύμφωνα με τα δηλωμένα στοιχεία στο Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης. Συγκεκριμένα θα πρέπει οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014, να επισκεφθούν το Πληροφοριακό Σύστημα της Πράξης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr/mis και να ελέγξουν, να συμπληρώσουν (εάν λείπουν) και να επικαιροποιήσουν (εάν έχουν αλλάξει) τα προσωπικά τους στοιχεία π.χ. διεύθυνση, e-mail, αριθμός τηλεφώνου κ.ά. ή στοιχεία σχετικά με την εργασία τους π.χ. οργανική θέση, θέση υπηρεσίας.

Η καταχώρηση αυτών των στοιχείων γίνεται επιλέγοντας «Διαχείριση στοιχείων χρήστη» => «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων» και «Τροποποίηση στοιχείων ειδικότητας» και αφού εισαχθούν τα στοιχεία πρέπει να επιλεγεί το κουμπί «Καταχώρηση», προκειμένου να καταχωριστούν στο σύστημα τα νέα δεδομένα.

Περισσότερα στο ενημερωτικό σημείωμα για την έκδοση των βεβαιώσεων πιστοποίησης από την ιστοσελίδα της Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη