Εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 39 με θέμα "Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις" στο ΦΕΚ 75 τ. Α΄ και με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2014.

Όπως προκύπτει από το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα η Πληροφορική στο Γυμνάσιο ανήκει στην ομάδα των μαθημάτων (Ομάδα Β΄) που δεν εξετάζονται γραπτά στο τέλος, χωρίς να γίνεται διάκριση για τη Γ΄ Γυμνασίου όπως ίσχυε μέχρι τώρα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις Τελικές Διατάξεις (Άρθρο 11) "Η ισχύς των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 6 του παρόντος αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014 για την Α΄ τάξη Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014−2015 για την Β΄τάξη Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015−2016 για την Γ΄ τάξη Γυμνασίου".

Επομένως, για φέτος (σχολικό έτος 2013-2014) και του χρόνου (σχολικό έτος 2014-2015) το μάθημα θα εξεταστεί γραπτώς στην Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.