Εκδόθηκε στο ΦΕΚ 785 τ. Β΄ με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2014 το Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου. Για το μάθημα των Εφαρμογών Πληροφορικής γίνεται παραπομπή στο Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ενιαίου Λυκείου (ΦΕΚ 131 τ.Β΄ - 7 Φεβρουαρίου 2002).