Η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εξέδωσε την εγκύκλιο με θέμα "Ενέργειες Προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2014-2015" (Φ.12/390/92065/Γ1/13-06-2014).

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου ΤΠΕ (παραδοσιακού ή μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης) τα οποία υλοποιήθηκαν στα ΚΣΕ κατά τις προηγούμενες περιόδους επιμόρφωσης παραδοσιακού μοντέλου (τέσσερις περίοδοι επιμόρφωσης) και μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης (πιλοτική φάση πρώτης περιόδου εφαρμογής) από τον Φεβρουάριο 2010 μέχρι τον Μάρτιο 2014, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και κατά τις δύο περιόδους επιμόρφωσης του προηγούμενου σχετικού έργου του Γ΄ ΚΠΣ, που υλοποιήθηκαν από τον Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο 2008, να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης που θα διεξαχθούν στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα:

To 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) θα διεξαχθεί στη Σύρο κατά το διάστημα από 21 έως 23 Ιουνίου 2013 (στις 24 είναι του Αγίου Πνεύματος). Το συνέδριο απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη.

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» σε συνεργασία με τους Φορείς λειτουργίας του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, στα πλαίσια της πράξης "ΣΤΗΡΙΖΩ", υλοποιεί μια σειρά τηλεκπαιδεύσεων οι οποίες απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής (ΠΕ19, ΠΕ20) της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει συνολική διάρκεια 10 ωρών και αφορά: α) σε οργανωτικά θέματα β) στην υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων του ΥΠΑΙΘΠΑ γ) στις τεχνολογικές υποδομές (εργαστήρια, διαδραστικοί πίνακες, κλπ.) των σχολικών μονάδων και δ) στις υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.