Πρόσφατη (17/11/2014) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. παρέχει σημαντικές Οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα "Εφαρμογές Πληροφορικής" Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΓΕΛ και "Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ" Β΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού ΓΕΛ (184987/Δ2/17-11-2014).

Στην εγκύκλιο, όσον αφορά, το μάθημα των Εφαρμογών Πληροφορικής Α΄ ΓΕΛ παροτρύνονται οι εκπαιδευτικοί να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και το υπόβαθρο των μαθητών των τάξεων τους.

Συστήνεται η προετοιμασία κατάλληλων σεναρίων (ή "μαθησιακών σεναρίων") τα οποία όπως αναφέρει η εγκύκλιος "αποτελούν έναν σαφή και πρακτικό τρόπο να εξειδικευτούν οι γενικές αρχές του Προγράμματος Σπουδών και να οργανωθεί η διδασκαλία κυρίως με δραστηριότητες των μαθητών. Το σενάριο είναι ένας δομημένος τρόπος σχεδιασμού ακολουθιών μαθησιακών δραστηριοτήτων, που βοηθά να οργανώσουμε τα μαθήματα στη βάση των δραστηριοτήτων των μαθητών. Το σενάριο περιγράφει αυτό που γίνεται στην τάξη όχι από τη σκοπιά του 'τι διδάσκω;' (σχέδιο διδασκαλίας) αλλά από τη σκοπιά του 'τι κάνουν οι μαθητές;' και 'τι θέλω να αποκομίσουν από αυτή τη μαθησιακή δραστηριότητα;'... Σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να ζητείται από τους μαθητές να αποστηθίσουν τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς και ιστορικές ή άλλου τύπου πληροφορίες που παρουσιάζονται στο σχολικό εγχειρίδιο, αλλά η κατανόηση των εννοιών και η εφαρμογή στο εργαστήριο... Το μάθημα έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό και επομένως θα πρέπει να αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό βαθμό το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΕΠΕΗΥ)."

Σχετικά με το μάθημα της Εισαγωγής στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ αναφέρεται ότι "πρέπει να προσεγγίζεται μέσω δραστηριοτήτων και παραδειγμάτων που ενδιαφέρουν όλους τους μαθητές, με τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως ο καταιγισμός ιδεών, η ανακάλυψη μέσω αναζήτησης στοιχείων... Το μάθημα δεν πρέπει να δώσει στο μαθητή την εντύπωση μονόπλευρης αντιμετώπισης μιας θεματικής περιοχής της επιστήμης της Πληροφορικής, όπως για παράδειγμα μόνο του προγραμματισμού... Το μάθημα πρέπει να εξελίσσεται τόσο ως θεωρητικό όσο και στο εργαστήριο της πληροφορικής και με τη σωστή αναλογία ανά θεματικό αντικείμενο και δραστηριότητα."

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει επιπλέον αναλυτικές οδηγίες για κάθε ενότητα και για τα δύο μαθήματα.