Η ύλη στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον για την Δ΄ Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21-07-2015 (Β΄ 1652) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016» (195322/Δ2/01-12-2015).

Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 ορίζεται ως εξής:

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη.

 • 1. Ανάλυση προβλήματος
  • 1.1 Η έννοια πρόβλημα
  • 1.2 Κατανόηση προβλήματος
  • 1.3 Δομή προβλήματος
  • 1.4 Καθορισμός απαιτήσεων
  • 1.5 Κατηγορίες προβλημάτων
  • 1.6 Πρόβλημα και υπολογιστής
 • 2. Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων
  • 2.1 Τι είναι αλγόριθμος
  • 2.3 Περιγραφή και αναπαράσταση αλγορίθμων
  • 2.4 Βασικές συνιστώσες/ εντολές ενός αλγορίθμου
   • 2.4.1 Δομή ακολουθίας
   • 2.4.2 Δομή Επιλογής
   • 2.4.3 Διαδικασίες πολλαπλών επιλογών (αφαιρείται η εντολή πολλαπλής επιλογής "Επίλεξε")
   • 2.4.4 Εμφωλευμένες Διαδικασίες
   • 2.4.5 Δομή Επανάληψης
 • 3. Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
  • 3.1 Δεδομένα
  • 3.2 Αλγόριθμοι + Δομές Δεδομένων = Προγράμματα
  • 3.3 Πίνακες
  • 3.6 Αναζήτηση
  • 3.7 Ταξινόμηση
 • 7. Βασικά στοιχεία προγραμματισμού
  • 7.1 Το αλφάβητο της ΓΛΩΣΣΑΣ
  • 7.2 Τύποι δεδομένων
  • 7.3 Σταθερές
  • 7.4 Μεταβλητές
  • 7.5 Αριθμητικοί τελεστές
  • 7.6 Συναρτήσεις
  • 7.7 Αριθμητικές εκφράσεις
  • 7.8 Εντολή εκχώρησης
  • 7.9 Εντολές εισόδου-εξόδου
  • 7.10 Δομή προγράμματος
 • 8. Επιλογή και επανάληψη
  • 8.1 Εντολές Επιλογής
   • 8.1.1 Εντολή ΑΝ
  • 8.2 Εντολές επανάληψης
   • 8.2.1 Εντολή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
   • 8.2.2 Εντολή ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ
   • 8.2.3 Εντολή ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ
 • 9. Πίνακες
  • 9.1 Μονοδιάστατοι Πίνακες
  • 9.2 Πότε πρέπει να χρησιμοποιούνται πίνακες
  • 9.4 Τυπικές επεξεργασίες πινάκων

Σημείωση: Οι μαθητές να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο, εκτός και αν η εκφώνηση της άσκησης αναφέρεται και ζητά άλλη μορφή αναπαράστασης του αλγορίθμου, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2.3. Ασκήσεις ή παραδείγματα του βιβλίου μαθητή ή του τετραδίου μαθητή που χρησιμοποιούν την ΕΠΙΛΕΞΕ, η οποία έχει εξαιρεθεί, θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση άλλης δομής επιλογής.