Εκτύπωση
Κατηγορία: Νέα
Εμφανίσεις: 423

Η ύλη στο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον για την Δ΄ Τάξη των Εσπερινών Γενικών Λυκείων έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με το «Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 117242/Δ2/21-07-2015 (Β΄ 1652) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Καθορισμός εξεταστέας-διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016» (195322/Δ2/01-12-2015).

Η εξεταστέα-διδακτέα ύλη του μαθήματος για τη Δ΄ τάξη του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 ορίζεται ως εξής:

Από το βιβλίο «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου Τεχνολογικής Κατεύθυνσης των Α. Βακάλη, Η. Γιαννόπουλου, Ν. Ιωαννίδη, Χ. Κοίλια, Κ. Μάλαμα, Ι. Μανωλόπουλου, Π. Πολίτη.

Σημείωση: Οι μαθητές να διατυπώνουν τις λύσεις των ασκήσεων των εξετάσεων σε «ΓΛΩΣΣΑ», όπως αυτή ορίζεται και χρησιμοποιείται στο διδακτικό εγχειρίδιο, εκτός και αν η εκφώνηση της άσκησης αναφέρεται και ζητά άλλη μορφή αναπαράστασης του αλγορίθμου, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 2.3. Ασκήσεις ή παραδείγματα του βιβλίου μαθητή ή του τετραδίου μαθητή που χρησιμοποιούν την ΕΠΙΛΕΞΕ, η οποία έχει εξαιρεθεί, θα αντιμετωπίζονται με τη χρήση άλλης δομής επιλογής.