Αρχεία υπολογισμού μισθοδοτικών καταστάσεων οικονομικού έτους 2015

       e-mail : yoth@dide.sam.sch.gr

 

αναζήτηση πληρωμών (οικ. έτος 2012-)
 
Επώνυμο (κεφαλαία)
 
   
Η ενημέρωση των πληρωμών γίνεται στις αρχές κάθε μήνα.
Τελευταία ενημέρωση 20/6/2013

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στο πνεύμα του προϋπολογισμού των εξόδων θα πρέπει να ενημερώνετε τη ΔΙΔΕ για οποιαδήποτε δαπάνη πριν αυτή πραγματοποιηθεί

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ
 • διαβιβαστικό
 • κατάσταση πληρωμής
 • επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού Συλλόγου ή απόφασης ΠΥΣΔΕ ανάθεσης υπερωριακής διδασκαλίας
 • αντίγραφο πράξης ανάληψης υπηρεσίας
 • ημερολογιακή κατάσταση πραγματοποιηθέντων ωρών
 • αντίγραφα ωρολογίων προγραμμάτων σχολείων διάθεσης και οργανικής
 • υπεύθυνη δήλωση

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: οι υπερωρίες δεν αμοίβονται στις αργίες, κλείσιμο σχολείων (καταλήψεις, καιρικές συνθήκες), σχολικές εκδρομές, άδειες εκπαιδευτικών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η αποζημίωση μίας ώρας υπερωρίας από τη 1/11/2011 είναι 10,00€

 • διαβιβαστικό
 • κατάσταση πληρωμής όπως έχει δημιουργηθεί και εκτυπωθεί από τα παραπάνω αρχεία
 • επικυρωμένο αντίγραφο απόφασης διάθεσης
 • αντίγραφο πράξης ανάληψης υπηρεσίας
 • ημερολογιακή κατάσταση πραγματοποιηθέντων ωρών
 • αντίγραφα ωρολογίων προγραμμάτων σχολείων οργανικής και διάθεσης
 • σε περίπτωση που η μετακίνηση έγινε με ΙΧ αυτοκίνητο
  • αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου
  • αντίγραφο άδειας οδηγήσεως
  • υπεύθυνη δήλωση
 • σε περίπτωση που η μετακίνηση έγινε με δημόσια μεταφορικά μέσα
  • αποκόμματα εισιτηρίων όλων των μετακινήσεων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η χιλιομετρική αποζημίωση είναι 0,15€

 

 • διαβιβαστικό
 • απόφαση μετακίνησης της ΔΙΔΕ
 • απόφαση μετακίνησης από τη Νομαρχία (μόνο για πενθήμερη ή μονοήμερη)
 • πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων
 • κατάσταση πληρωμής
 • έγκριση μετακίνησης της ΔΙΔΕ
 • βεβαίωση του συλλόγου ότι τα έξοδα διανυκτέρευσης και εισητήρια μεταφοράς των καθηγητών δεν είναι πληρωμένα από την εκδρομή (εάν ζητείται αποζημίωση)
 • πρωτότυπη απόδειξη αγοράς εισητηρίου
 • πρωτότυπο απόκομμα εισητηρίου
 • πρωτότυπη απόδειξη ξενοδοχείου

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η ημερήσια αποζημίωση τριήμερης ή πενθήμερης είναι 29,35€. Η αποζημίωση της ημέρας επιστροφής είναι 9.78€.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η αποζημίωση ημερήσιας εκδρομής είναι 9,78€

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η αποζημίωση για διανυχτέρευση είναι 35,22€

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
 • αντίγραφο της απόφασης ΥΠΔΒΜΘ στην οποία αναγράφονται ο τόπος διεξαγωγής του συνεδρίου-σεμιναρίου, η διάρκεια και τα ονόματα των συμμετεχόντων
 • βεβαίωση της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου-σεμιναρίου, από την οποία θα προκύπτει η συμμετοχή του υπαλλήλου σε αυτό
 • πρωτότυπη απόδειξη αγοράς εισητηρίου
 • πρωτότυπο απόκομμα εισητηρίου
 • πρωτότυπη απόδειξη ξενοδοχείου
 • πρωτότυπες αποδείξεις διοδίων (εφόσων επιτρέπεται η χρήση ΙΧ)
 • απόφαση στην οποία φαίνεται ότι τα έξοδα επιβαρύνουν την υπηρεσία
 • κατάσταση πληρωμής

 

 • απόφαση Περιφερειακού Δ/ντή
 • απόφαση χορήγησης ή παράτασης άδειας
 • υπεύθυνη δήλωση για τις αποδοχές και το χρονικό διάστημα που αναφέρεται η μισθοδοτική κατάσταση, όπου θα βεβαιώνεται ότι δεν λαμβάνει κάποια άλλη αμοιβή ή υποτροφία
 • κατάσταση πληρωμής
 • βεβαίωση πανεπιστημίου για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται η μισθοδοτική κατάσταση
 • ανακοίνωση πρόσληψης
 • σύμβαση εργασίας
 • πράξη ανάληψης υπηρεσίας
 • ωρολόγιο πρόγραμμα σχολείου
 • ημερολόγιο πραγματοποιηθέντων ωρών ανά μήνα
 • κατάσταση πληρωμής
 • ανακοίνωση απόλυσης
 • βεβαίωση ωρών για
  • δώρο Χριστουγέννων (1/5 - 31/12)
  • δώρο Πάσχα (1/1 - 30/4)
  • τριμήνων (Α' τρίμηνο: 11/9 - 30/11, Β' τρίμηνο: 1/12 - 28/2, Γ' τρίμηνο: 1/3 - 30/5)
  • επίδομα αδείας
  • αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας