Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών Ν. Σάμου

Νέο site

Ο Θεσμός των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ

Τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) αποτελούν αποκεντρωμένη υπηρεσία του ΥπΕΠΘ, η οποία υπάγεται στην οικεία Διεύθυνση του Νομού ή της Νομαρχίας. Ο συντονισμός της δράσης, η καθοδήγηση και η παρακολούθηση της λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. γίνεται από το ΥπΕΠΘ.Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. στηρίζουν τεχνικά τα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους, αλλά επιπλέον τα στηρίζουν συνολικά με ενέργειες οργάνωσης, συντονισμού, σχεδιασμού και ολοκλήρωσης αποδοτικών υπηρεσιών Τεχνολογικής Υποστήριξης. Συγκεκριμένα οι ΠΛΗΝΕΤ:

  • Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής για θέματα σχετικά με το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ..
  • Υποστηρίζουν τεχνικά τους χρήστες μέσω τηλεφώνου, με απομακρυσμένη εργασία ή με επί τόπου επίσκεψη για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων του Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ..
  • Βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων διασύνδεσης με τις παρεχόμενες από το ΠΣΔ υπηρεσίες.
  • Υποστηρίζουν τις αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού.
  • Εποπτεύουν τη μετεγκατάσταση δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού.
  • Ελέγχουν την ορθότητα των καταχωρημένων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Κτηματολογίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα καθήκοντα των ΠΛΗΝΕΤ που αφορούν τη λειτουργία των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. καταγράφονται στο σχετικό κανονισμό λειτουργίας.

Κανάρη & Νταέλ 83100 Σάμος , Τηλ. 2273025075-76 , Fax 2273025076

Ανακοινώσεις

Νομοθεσία

Τεχνική υποστήριξη

                                                                      

τελευταία ενημέρωση : 28/01/2010