Μετάβαση στο περιεχόμενο

Μόνιμοι/αναπληρωτές Τακτικού πρ/σμού


οδοιπορικά/υπερωρίες

>> Δικαιολογητικά για Οδοιπορικά Διάθεσης-υπερωριών Μονίμων ή Αναπληρωτών Τακτικού προϋπολογισμού

>> Υπεύθυνη δήλωση άδειας οδήγησης-κυκλοφορίας (μόνιμοι)

>> Κατάσταση πληρωμής δαπάνης για υπερωρίες μονίμων

>> Κατάσταση πληρωμής δαπάνης για υπερωρίες αναπληρωτών τακτικού

>> Ημερολόγιο 2023-2024

>> Κατάσταση πληρωμής για οδοιπορικά διάθεσης μονίμων ή αναπληρωτών τακτικού